Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepów internetowych: www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl , Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPÓW INTERNETOWYCH należących do CASP SYSTEM SP. Z O.O. 

I Postanowienia ogólne
II Definicje
III Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V Warunki zawierania umów sprzedaży
VI Sposoby płatności
VII Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX Gwarancja produktu
X Tryb postępowania reklamacyjnego
XI Własność intelektualna
XII Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIII Postanowienia końcowe

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklepy internetowe działające pod adresem www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl prowadzone są przez CASP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218980, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, NIP: 6321873261, REGON: 278307303, adres poczty elektronicznej odpowiedni do wybranego sklepu (e-mail): sklep@manometry24.pl, sklep@czujniki24.pl, sklep@enkodery24.pl, sklep@przetworniki24.pl, sklep@automatyka24.pl, tel. +48 32 614-09-17 do 19.
 2. Sklepy www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklepy www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepów www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie: www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklepy www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl prowadzą sprzedaż hurtową Produktów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie: www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach internetowych Sklepów pod adresem: www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl użyte są w celach poglądowych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.manometry24.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.manometry24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepów.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – CASP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000218980, NIP: 6321873261, REGON: 278307303, ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie,
  c) korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) komputer z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronach internetowych Sklepów podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną netto. Cena nie zawiera podatku VAT oraz kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronach Sklepów jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać:
  a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres: sklep@manometry24.pl, sklep@czujniki24.pl, sklep@enkodery24.pl, sklep@przetworniki24.pl, sklep@automatyka24.pl
  c) za pośrednictwem fax-u pod numerem: +48 32 750 56 06
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepów tj. od 7:30 do 15:30 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

– oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

– pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

– niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer

24 1140 1078 0000 5092 5000 1001 (mBank S.A. OK Katowice) CASP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno,  NIP: 6321873261. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”

 1. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII   KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepiach Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL).
 3. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: 43-603 Jaworzno
 4. Puszkina 2.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas kompletowania Produktu zależny jest od Produktu wynosi od 7 do 30 Dni Roboczych.
  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres: sklep@manometry24.pl, sklep@czujniki24.pl, sklep@enkodery24.pl, sklep@przetworniki24.pl, sklep@automatyka24.pl.
  c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepach posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.

X TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Produktów:
  a) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres: sklep@manometry24.pl, sklep@czujniki24.pl, sklep@enkodery24.pl, sklep@przetworniki24.pl, sklep@automatyka24.pl lub pisemnie na adres: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno.
  b) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez podmiot udzielający gwarancji.
  c) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, Klient jest zobowiązany dostarczyć kompletny Produkt na własny koszt na adres: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno. Produkt powinien być wysyłany przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierem, tak aby możliwe było otrzymanie potwierdzenia nadania przesyłki. Prosimy również o zabezpieczenie wysyłanego Produktu przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
  d) W przypadku wykrycia wady Produktu Klient może żądać od podmiotu udzielającego gwarancji: nieodpłatnej naprawy lub wymiany Produktu na nowy, w przypadku braku możliwości naprawy.
  e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres: sklep@manometry24.pl, sklep@czujniki24.pl, sklep@enkodery24.pl, sklep@przetworniki24.pl, sklep@automatyka24.pl.
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.manometry24.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością CASP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, KRS: 0000218980, NIP: 6321873261, REGON: 278307303. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stron www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość stron www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Rezygnacja Klienta z realizacji złożonego Zamówienia powoduje obciążenie rezygnującego karą umowną w wysokości:
  a) 15% wartości netto zamówienia w przypadku rezygnacji w terminie do 1 tygodnia od daty potwierdzenia Zamówienia
  b) 30% wartości netto zamówienia w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 1 tydzień od daty potwierdzenia
  c) 100% wartości netto w przypadku Produktu niestandardowego, wyprodukowanego lub sprowadzonego na zamówienie i według specyfikacji Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep: www.manometry24.pl, www.czujniki24.pl, www.enkodery24.pl, www.przetworniki24.pl , www.automatyka24.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

DRUK REKLAMACJI

manometry24.pl 
czujniki24.pl 
enkodery24.pl 
przetworniki24.pl 
automatyka24.pl 
DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

manometry24.pl 
czujniki24.pl 
enkodery24.pl 
przetworniki24.pl 
automatyka24.pl 

 

Beam IT
Casp System

Casp System